Zatwierdzenie biogazowni i kompostowni

 

przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Strona główna

OFERTA

Zakres usług dla biogazowni: rolniczych oraz instalacji przy oczyszczalniach ścieków:

I. Zatwierdzanie biogazowni przez Inspekcję Weterynaryjną (Powiatowego Lekarza Weterynarii):

 1. Opracowanie wniosku o zatwierdzenie biogazowni przetwarzącej uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i 3 przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 2. Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP dla biogazowni rolniczych oraz biogazowni przy oczyszczalniach ścieków wykorzystujących do przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ):
 • metodę nr 1 (sterylizacja ciśnieniowa),
 • standardową metodę przetwarzania (pasteryzacja),
 • alternatywną metodę przetwarzania (zastosowanie typowych dla danej biogazowni  warunków przetwarzania UPPZ w biogaz po uprzednim wykonaniu walidacji procesu fermentacji lub bez zatwierdzenia metody  dla określonej grupy substratów),
 • metodę mieszaną polegającą na wykorzystaniu oddzielnie lub wspólnie ww. metod przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 1. Opracowanie zestawu procedur zgodnie w wymogami rozporządzeń unijnych nr 1069/2009 r. oraz 142/2011 r.
 2. Przeprowadzenie walidacji „alternatywnej metody przetwarzania” - określenie skuteczności eliminacji patogenów i pasożytów w trakcie typowych warunkach przetwarzania w biogaz UPPZ dla danej biogazowni. Przedmiotowa ekspertyza jest  wykonywana we współpracy z renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym, który zrealizował szereg tego typu opracowań na rzecz biogazowni w Polsce. Po pozytywnym przejściu badań biogazownia w określonych warunkach może stosować UPPZ kategorii 3 bez uprzedniej pasteryzacji.
 3. Opracowanie programu zwalczania szkodników (tzw. program DDD) dla biogazowni rolniczych oraz biogazowni przy oczyszczalni ścieków.
 4. Aktualizacja istniejącego systemu HACCP
 5. Okresowe audyty biogazowni zgodnie z wymogami zawartymi w HACCP w celu weryfikacji skuteczności wdrożonych procedur.
 6. Zmiany zakresu decyzji zatwierdzających działalność biogazowni w przypadku planów zastosowania nowych sustratów pochodzenia zwierzęcego przez klienta.

II. Przeprowadzenie procedury  uznania pozostałości fermentacyjnych  w drodze decyzji admnistracyjnej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako:

 • środka poprawiającego właściwości roślin,
 • nawozu organicznego,

w celu wprowadzenia dlaszego wprowadzenia jako produktu do obrotu handlowego.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie „procedury nawozowej”, która obejmuje:

 • Pobór prób do badań wykonany przez przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
 • Wykonanie wszystkich wymaganym prawem badań: fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do wystąpienia do poszczególnych Instytutów o  wydanie opinii na temat przydatności pozostałosci fermentacyjnych  jako  środka wspomagającego uprawę roślin lub nawozu organicznego.
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej działalność biogazowni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, jeżeli w procesie wytwarzania biogazu będą wykorzystywane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i/lub 3.
 • Opracowanie instrukcji stosowania środka wspomagającego uprawę roślin.
 • Uzyskanie wszystkich opinii z Instytutów  (zakres do ustalenia z klientem) niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pozostałości fermentacyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Uzyskanie  pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu pozostałości fermentacyjncyh jako nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

Zakres usług dla kompostowni:

I. Zatwierdzanie kompostowni przez Inspekcję Weterynaryjną (Powiatowego Lekarza Weterynarii):

 • opracowanie wniosku o zatwierdzenie kompostowni przetwarzącej uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. odpady gastronomiczne) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP dla kompostowni wykorzystującej w procesie produkcyjnym uboczne produktu pochodzenia zwierzęcego (UPPZ).
 • Opracowanie zestawu procedur zgodnie w wymogami rozporządzeń unijnych nr 1069/2009 r. oraz 142/2011 r. dotyczących kompostowni.
 • Opracowanie programu zwalczania szkodników (tzw. program DDD) dla kompostowni.
 • Pełne wsparcie dla klienta w kontkatach i ustaleniach z Inspekcją Weterynaryjną związanych z procesem zatwiedzenia zakładu.
 • Doradztwo w zakresie niezbędnego wyposażenia jakie musi się znajdować w kompostowni, badań kompostu itp.

Dla kompostowni, które zostały już zatwiedzone przez Inspekcję Weterynaryjną oferujemy:

 • Okresowy audyt systemu HACCP - oceniający skuteczność działania całego systemu przez porównanie jego funkcjonowania z przyjętymi założeniami.
 • Aktualizacja istniejącego systemu HACCP oraz procedur powiązanych, które należy wykonać za każdym razem w przypadku zmian w procesie technologicznym.

II. Przeprowadzenie procedury  uznania kompostu  w drodze decyzji admnistracyjnej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako:

 • środka wspomagającego uprawę roślin,
 • nawozu organicznego

w celu wprowadzenia dlaszego wprowadzenia jako produktu do obrotu handlowego.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie „procedury nawozowej”, która obejmuje:

 • Pobór prób do badań wykonany przez przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
 • Wykonanie wszystkich wymaganym prawem badań: fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do wystąpienia do poszczególnych Instytutów o  wydanie opinii na temat przydatności kompostu jako  środka wspomagającego uprawę roślin lub nawozu organicznego.
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej działalność kompostowni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, jeżeli w procesie kompostownia będą wykorzystywane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Opracowanie instrukcji stosowania nawozu.
 • Uzyskanie poszczególnych opinii z Instytutów  (zakres do ustalenia z klientem) niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kompostu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Uzyskanie pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu kompostu jako nawozu lub środka wspomagający uprawę roślin.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu oraz składania zapytań.